Natur, udeliv og science

Læreplanstemaet handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Desuden skal det understøtte, at barnet arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

Det pædagogiske læringsmiljø skal opmuntre barnet til at foretage egne undersøgelser. Det skal støtte og guide barnet i at turde øve sig igen og igen for på den måde at opbygge en grundlæggende tillid til egne ideer og evner, selvom barnet møder modgang.

Natur

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilgodese, at alle børn, uanset opvækst og baggrund, får mulighed for at opleve et bredt udsnit af naturen, både i byen og på landet. I barnets oplevelser og lege i naturen er det engagement, umiddelbar glæde, sansning og her-og-nu-perspektivet, der fylder.

I naturen har barnet mulighed for at gøre sig erfaringer med og udvikle forståelse for sammenhænge i naturen. Læringsmiljøet skal også give barnet mulighed for at overveje sit eget samspil med naturen og naturens ressourcer.

Udeliv

Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet gennem stimulerende leg. Rummet kan være:

  • det åbne og sociale rum til fx boldspil og drageflyvning
  • det trygge og afgrænsede rum med fx gynger og rutsjebane
  • det vilde og rummelige rum med plads til fordybelse og fascination.

Science

Det pædagogiske læringsmiljø skal give barnet mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge og støtte barnet i at kategorisere og systematisere omverdenen. Der tages udgangspunkt i et læringssyn, der aktivt inddrager barnets eksisterende viden og erfaringer, undren og spørgsmål, men som samtidig forstyrrer og udfordrer barnets aktuelle forståelse.

Sciencetilgangen vægter undersøgelser, som åbner for en aktiv inddragelse af naturen og naturfænomener med fokus på en begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen, den medfødte talfornemmelse, fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed.

Desuden kan barnet stifte bekendtskab med forskellige teknologiske redskaber.

Pædagogiske læringsmål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.